X
Přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Registrace
Kategorie zboží
Paolo s.r.o. (https://www.paolo.cz/)

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty, nebo přepravní společnosti, protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

3. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku či fakturu) a číslo účtu, kam se má poslat zaplacená částka za zboží v případě, že se bude reklamace vyřizovat vrácením kupní ceny která byla za zboží zaplacena. Reklamované zboží musí být zasláno čisté a v kompletném stavu, jinak nebude převzato k reklamaci. Reklamované zboží se vždy posílá na centrálu PAOLO s.r.o., Spojovací 24, Dlouhá Třebová 56117, bez dobírky. V případě vracení kupní ceny za reklamované zboží, bude tato částka vyplacena ihned na prodejně v místě zakoupení zboží, nebo poslána na uvedený peněžní účet zákazníkem do 14-ti kalendářních dnů.

4. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

5. Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodtranitelnou. Jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla  3x uznaná stejná závada, tak jak stanoví příslušný občanský zákoník.

V případě, že zboží

  • bylo reklamováno po záruční době
  • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listě

nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s možností, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.

6. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2014 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Mimosoudní řešení sporů

Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. 
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a   prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.                                                                                                              K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze nastavení cookies Vše pro motorkáře za dobré ceny !!! Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.