X
Přihlášení
Zapomněli jste heslo?
Registrace
Kategorie zboží
Paolo s.r.o. (https://www.paolo.cz/)

Reklamační řád

Reklamační řád + vrácení zboží + mimosoudní řešení sporů

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Zákazník je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží následně poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, musí na místě sepsat se zástupcem pošty, nebo přepravní společnosti, protokol o poškození balíku a dohodnout se s ním na dalším postupu. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň musí zákazník neprodleně informovat prodávajícího o vzniklém problému.

3. V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu nebo telefonicky sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu, která je mu sdělena v odpovědi na upozornění o budoucí reklamaci. Tento postup výrazně urychlí celý reklamační proces. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku či fakturu). Reklamované zboží musí být zasláno čisté a v kompletném stavu, jinak nebude převzato k reklamaci.

4. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou jinak. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem.

5. Zákazník má právo, aby závada byla včas a řádně odstraněna. Dále má právo žádat o vrácení peněz v případě, že jde o závadu neodtranitelnou. Jde-li o závadu odstranitelnou, pak z důvodu, že u zboží se vyskytla 3x uznaná stejná závada, tak jak stanoví příslušný občanský zákoník.

V případě, že zboží

  • bylo reklamováno po záruční době
  • na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě výrobce
  • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.
  • došlo k neoprávněné změně v záručním listě

nemůže být reklamace uznána za oprávněnou. Zákazník bude písemně nebo telefonicky seznámen s možností, že závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.

6. V případě vrácení zboží bez udání důvodu musí zboží zboží obsahovat kopii nákupního dokladu a určení způsobu navrácení ceny za zboží, popřípadě číslo účtu, kam má být vrácená částka za zboží poslána. Vrácení plné nákupní  částky, včetně poštovného za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu bude provedeno, dle dohody, poštovní složenkou na adresu zákazníka, nebo bankovním  převodem na účet zákazníka a to ve lhůtě do 14-ti kalendářních dní od data odstopení od smlouvy. Způsob vrácení peněz by měl odpovídat způsobu provedené platby za zboží.

7. Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2014 a platí na území celé ČR. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

8Novelou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele byla od 1. 2. 2016 do právního řádu ČR zavedena možnost mimosoudního řešení soudních sporů, které vznikly mezi podnikateli a spotřebiteli a týkají se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. 
V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a   prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

mapa stránek prohlášení o přístupnosti klasická verze mobilní verze Vše pro motorkáře za dobré ceny !!! Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.